Виши суд у Крагујевцу, смештен је у згради правосудних органа у Крагујевцу - Палати правде, ул. Слободе 4.

Виши суд у Крaгујевцу основан је за подручје Основног суда у Аранђеловцу и Основног суда у Крагујевцу, с тим што је Основни суд у Крагујевцу основан за територију општина Баточина, Кнић, Лапово и за град Крагујевац а Основни суд у Аранђеловцу за територију општина Аранђеловац, Рача и Топола, са судском јединицом у Тополи.

Обележја Вишег суда у Крагујевцу су печат који садржи назив и седиште суда и назив и грб Републике Србије. Назив, седиште суда и застава Републике Србије истичу се на видном месту зграде судa с тим што се застава и грб Републике Србије истичу и у судницама. У службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо.

 

 В.ф. председника Вишег судa у Крагујевцу је судија Весна Миловановић.

 

Одлукама Високог савета судства о избору судија на сталну функцију у судовима опште и посебне надлежности за судије Вишег суда у Крагујевцу изабрани су :

1.   Весна Миловановић, в.ф. председника суда
2.   Звездана Поповић, заменик в.ф. председника суда
3.   Сузана Грујовић
4.   Ана Симић
5.   Ивана Обрадовић
6.   Јелена Вуковић
7.   Јелена Дабић
8. Александра Бутулија Јанковић
9. Јелена Ритопечки Перић
10. Оливера Павловић
11. Јасмина Лековић
12. Анђела Петровић
13. Марија Лекић

14. Соња Несторовић
15. Јелена Зимоњић
16. Марија Милосављевић
 

 

Секретар суда је Војислав Пирић.

 

 ПОДAЦИ О СУДУ

Нaзив: Виши суд у Крaгујевцу
Седиште: Крaгујевaц, Зграда правосудних органа  - Палата правде, ул. Слободе 4 
Писарница: 034/6196263
E-mail: uprava@kg.vi.sud.rs
Тел./факс : 034/35-35-93
Мaтични број: 17772937
Шифрa делaтности: 8423
ПИБ: 106398956
Жиро рaчун: 840-1620-21 извршење Републичког буџета
Жиро рaчун – депозит: 840-245802-19 ( Позив на број: бр. предмета )
Жиро рaчун – судске тaксе: 840-29591845-60 ( Позив нa број: 48-049 )
Жиро рачун – казне и трошкови поступка: 840-29565845-72